Minden tanítási napon 7:45-re érkezem az iskolába. Az ott tartózkodó felnőtteknek előre köszönök.
Az iskolában dolgozó felnőtteknek és társaimnak megadom a tiszteletet, kerülöm a trágár beszédet és a durva magatartást.
Az egészség - és balesetvédelmi szabályokat betartom magam és társaim érdekében. Amennyiben szándékosan kárt okozok, anyagi felelősséggel tartozom a kár megtérítéséért.
Öltözetem tiszta, ápolt, megjelenésemben kerülöm a feltűnést. ( pl. testékszerek használata, festett haj)
Az iskola nem vállal anyagi felelősséget az oktató-nevelő munkához nem szükséges tárgyak károsodásáért, elvesztéséért. (tablet, elektronikus játék, mobiltelefon stb.)
Mobiltelefonomat olyan üzemmódban tartom, hogy ne zavarja a tanórai munkát. Az iskolában semmilyen készülékkel nem készíthetek hang-, kép- és mozgófelvételt, és a meglévőket sem tehetem közzé az interneten, mert személyiségi jogokat sért. Az iskola területén zenét hallgatni, csak fülhallgatón keresztül lehet. Ezen szabályok be nem tartása írásbeli figyelmeztetést von maga után.
Kötelességem a tanórákra felkészülni, ott aktívan részt venni. A zavartalan tanuláshoz való jogában senkit nem gátolhatok. Tájékoztató füzetemet naponta magammal hozom, a kapott érdemjegyeimet beírom, tanáraimmal és szüleimmel aláíratom. Orvosi igazolásomat a Tájékoztató füzetembe beíratva, a hiányzást követő első napon osztályfőnökömnek bemutatom.
Az iskola területét tanítási időben nem hagyom el.
Az iskolai ünnepélyeken az alkalomhoz illő ruhában jelenek meg: (fehér ing vagy blúz, sötét nadrág vagy szoknya).
Testnevelés órán az előírt felszerelésemet használom.
Iskolám egész területén –mosdókban, ebédlőben, folyosókon - törekszem a rend és tisztaság megtartására. Energiaitalt, rágógumit, napraforgómagot (szotyit) és tökmagot az iskolába nem hozok.
Az iskolabusszal utazóknak: minden nap állandó helyemen utazom, a biztonsági övet bekapcsolom. Az autóbuszon kulturáltan viselkedem, semmilyen módon nem hangoskodom. A buszvezető és a kísérő utasításait betartom. Szándékosan kárt nem okozok.
Bőrlabdát csak testnevelés órán lehet használni. Otthonról labdát nem hozhatok.
Az udvari játszóteret rendeltetésszerűen használom.
Tanítási órák után, ha az iskolában tartózkodom, tanulószobai felügyelet alá tartozom.
Az iskolai közösség a házirend betartóit elismeri, az ellene vétkezőket elmarasztalja.

A fentieket tudomásul veszem, tetteimért vállalom a felelősséget.

 
Székesfehérvár, 2017-09-01
 
Csimáné Kiss Ilona / igazgató